[صفت]

omnibus

/ˈɑːmnɪbəs/
قابل مقایسه

1 چندگانه

[اسم]

omnibus

/ˈɑːmnɪbəs/
قابل شمارش

2 کلیات (کتابی که چندین کتاب جداگانه را دربرمی‌گیرد)

3 اتوبوس

4 برنامه پشت به پشت پخش پشت به پشت چند قسمت از یک برنامه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان