[صفت]

omniscient

/ɑmˈnɪʃənt/
غیرقابل مقایسه

1 دانای کل عالم مطلق

معادل ها در دیکشنری فارسی: دانای کل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان