[صفت]

omnipotent

/ɑːmˈnɪpətənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more omnipotent] [حالت عالی: most omnipotent]

1 قادر مطلق قادر متعال

معادل ها در دیکشنری فارسی: قهار
مترادف و متضاد almighty
  • 1.omnipotent God
    1. خداوند قادر مطلق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان