[اسم]

Ottoman

/ˈɑːtəmən/
غیرقابل شمارش

1 امپراتوری عثمانی

[صفت]

Ottoman

/ˈɑːtəmən/
قابل مقایسه

2 عثمانی وابسته به امپراتوری عثمانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان