[صفت]

other-worldly

/ˈʌðɚwˈɜːldli/
قابل مقایسه

1 دگرجهانی غیر دنیوی، غیر خاکی، اخروی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اخری اخروی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان