[اسم]

penance

/ˈpenəns/
قابل شمارش

1 توبه طلب بخشش

معادل ها در دیکشنری فارسی: توبه
مترادف و متضاد atonement
  • 1.an act of penance
    1. عمل توبه
  • 2.to do penance for your sins
    2. برای گناهان طلب بخشش کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان