[صفت]

penultimate

/pɛˈnʌltəmət/
غیرقابل مقایسه

1 یکی مانده به آخر ما قبل آخر

مترادف و متضاد second last
  • 1.the penultimate chapter of the book
    1 . فصل ما قبل آخر این کتاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان