[اسم]

peonage

/pˈiənɪdʒ/
قابل شمارش

1 پرداخت بدهی از طریق کارگری کارگری، عملگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان