[اسم]

peonage

/pˈiənɪdʒ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرداخت بدهی از طریق کارگری کارگری، عملگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان