[صفت]

perverted

/pərˈvɜːrtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more perverted] [حالت عالی: most perverted]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحریف‌شده منحرف‌شده، انحرافی

sexual acts, normal and perverted
اعمال جنسی، نرمال و انحرافی
the perverted logic of terrorism
منطق منحرف‌شده تروریسم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان