[صفت]

perverse

/pərˈvɜːrs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: perverser] [حالت عالی: perversest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خودسرانه در خطا، خیره سرانه

  • 1.a perverse decision
    1. یک تصمیم خیره سرانه
  • 2.For some perverse reason he is refusing to see a doctor.
    2. به خاطر دلایل لجوجانه او نمی خواهد دکتر برود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان