[اسم]

pervasive smell

/pərˈveɪsɪv smel/
قابل شمارش

1 بوی نافذ بوی فراگیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان