[فعل]

to peruse

/pəˈruːz/
فعل گذرا
[گذشته: perused] [گذشته: perused] [گذشته کامل: perused]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مطالعه کردن مرور کردن، به دقت خواندن

معادل ها در دیکشنری فارسی: مطالعه کردن مرور کردن
مترادف و متضاد read carefully
  • 1.A copy of the report is available for you to peruse at your leisure.
    1. یک کپی از گزارش موجود است که در وقت آزاد خود مطالعه نمایید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان