[صفت]

Peruvian

/pəˈruːviən/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرویی اهل کشور پرو

  • 1.Peruvian cuisine
    1. آشپزی پرویی
[اسم]

Peruvian

/pəˈruːviən/
قابل شمارش

2 اهل پرو پرویی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان