[اسم]

perversion

/pɚvˈɜːʒən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انحراف (اخلاقی و ...) گمراهی، کژراهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسارگسیختگی انحراف

2 تحریف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان