[فعل]

to pervade

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نفوذ کردن پخش شدن، فراگرفتن، پر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان