[اسم]

phone box

/ˈfoʊn bɑːks/
قابل شمارش

1 کیوسک تلفن عمومی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیوسک تلفن
مترادف و متضاد call box telephone box telephone kiosk
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان