[صفت]

pneumatic

/nuːˈmætɪk/
غیرقابل مقایسه

1 بادی گازی (وابسته به یا دارای هوا، گاز یا باد)

pneumatic tools
ابزارهای بادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان