[فعل]

to pre-record

/pri-ˈrɛkərd/
فعل گذرا
[گذشته: pre-recorded] [گذشته: pre-recorded] [گذشته کامل: pre-recorded]

1 از پیش ضبط کردن (موسیقی و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان