[صفت]

pre-tax

/ˌpriː ˈtæks/
غیرقابل مقایسه

1 پیش از کسر مالیات پیش از پرداخت مالیات

  • 1.pre-tax income
    1. درآمد پیش از کسر مالیات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان