[صفت]

pre-war

/ˌpriː ˈwɔːr/
غیرقابل مقایسه

1 قبل از جنگ

the pre-war years
سال‌های قبل از جنگ
pre-war Britain
بریتانیای قبل از جنگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان