[اسم]

psychoanalysis

/ˌsaɪkoʊəˈnæləsɪs/
غیرقابل شمارش

1 روانکاوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: روانکاوی
  • 1.Psychoanalysis was founded by Sigmund Freud.
    1. روانکاوی توسط زیگموند فروید پایه گذاری شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان