[صفت]

psychic

/ˈsaɪkɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more psychic] [حالت عالی: most psychic]

1 ماوراءالطبیعی فرامادی

مترادف و متضاد paranormal psychical
psychic powers
نیروهای ماوراءالطبیعی
[اسم]

psychic

/ˈsaɪkɪk/
قابل شمارش

2 پیش‌گو فال‌گیر

3 مدیوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان