[صفت]

psychiatric

/ˌsaɪkiˈætrɪk/
غیرقابل مقایسه

1 روان پزشکی

  • 1.a psychiatric hospital
    1 . بیمارستان روان پزشکی
  • 2.psychiatric disorders
    2 . اختلالات روان پزشکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان