[اسم]

quotation marks

/kwoʊˈteɪ.ʃənˌmɑːks/
قابل شمارش

1 علامت نقل قول

معادل ها در دیکشنری فارسی: گیومه
مترادف و متضاد inverted commas quotes speech marks
  • 1.Direct speech should be shown in quotation marks.
    1. سخن مستقیم باید در علامت نقل قول نشان داده شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان