[اسم]

radioactivity

قابل شمارش

1 پرتوافشانی رادیواکتیویته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان