[صفت]

raging

/ˈreɪdʒɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more raging] [حالت عالی: most raging]

1 خشمگین خشمناک، ژیان

a raging storm
یک طوفان خشمگین

2 شدید سخت، زیاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: خروشان
مترادف و متضاد strong
a raging appetite/thirst
اشتها/عطش شدید
a raging headache
سردرد شدید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان