[صفت]

آتشین

( آ-ت-ش-ی-ن )
1 blazing fiery , burning
سوزان، در حال سوختن

blazing /ˈbleɪzɪŋ/ /ˈbleɪzɪŋ/


fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/


burning /ˈbɜr.nɪŋ/ /ˈbɜːnɪŋ/

2 fiery
به رنگ آتش

fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/

3 fiery passionate , impassioned , ardent , blazing
مهیج و اثرگذار، پرشور

fiery /ˈfaɪəri/ /ˈfaɪəri/


passionate /ˈpæʃ.ə.nət/ /ˈpæʃənət/ardent /ˈɑːrdnt/ /ˈɑːdnt/


blazing /ˈbleɪzɪŋ/ /ˈbleɪzɪŋ/

4 furious raging
بسیار خشمگین، غضبناک

furious /ˈfjʊr.iː.əs/ /ˈfjʊəriəs/


raging /ˈreɪdʒɪŋ/ /ˈreɪdʒɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان