[اسم]

rap

/ræp/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رپ گفتاواز

a rap artist
هنرمند رپ [خواننده رپ]
[فعل]

to rap

/ræp/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: rapped] [گذشته: rapped] [گذشته کامل: rapped]

2 رپ خواندن (موسیقی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان