[اسم]

rantings

/ˈræntɪŋz/
غیرقابل شمارش

1 داد و بیداد فریاد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان