[فعل]

to re-release

فعل گذرا و ناگذر

1 دوباره منتشر ساختن (موسیقی، فیلم و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان