[فعل]

to re-route

فعل گذرا و ناگذر

1 به مسیر دیگری هدایت کردن مسیر چیزی را تغییر دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان