[اسم]

recruitment

/rɪˈkruːtmənt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جذب (نیروی کار) استخدام

معادل ها در دیکشنری فارسی: استخدام
the recruitment of new members
استخدام اعضای جدید

2 سربازگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: سربازگیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان