[اسم]

recruitment agency

/rəˈkrutmənt ˈeɪʤənsi/
قابل شمارش

1 بنگاه کاریابی

مترادف و متضاد Employment agency
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان