[عبارت]

safe and effective vaccines

/seɪf ænd ɪˈfɛktɪv ˌvækˈsinz/

1 واکسن‌های ایمن و موثر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان