[اسم]

sae

(stamped addressed envelope)
/ˌes eɪ ˈiː/
قابل شمارش

1 پاکت تمبردار و حاوی نشانی فرستنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان