[صفت]

sadistic

/sɐdˈɪstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sadistic] [حالت عالی: most sadistic]

1 آزارگر دگرآزار، سادیستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سادیست مردم‌آزار
sadistic behavior/pleasure
رفتار/لذت سادیستی
a sadistic serial murderer
یک قاتل زنجیره‌ای دگرآزار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان