[صفت]

semi-annual

/sˈɛmaɪˈænjuːəl/
غیرقابل مقایسه

1 شش‌ماهه نیمسالانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شش‌ماهه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان