[فعل]

to shed

/ʃɛd/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: shed] [گذشته: shed] [گذشته کامل: shed]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انداختن ریختن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ریختن
 • 1.I shed a few tears when he left.
  1. او وقتی رفت من چند قطره اشک ریختم [کمی گریه کردم].
 • 2.In order to grow, crabs must shed their shells.
  2. خرچنگ ها برای اینکه رشد کنند باید پوسته ی خود را بیندازند.
[اسم]

shed

/ʃɛd/
قابل شمارش

2 انبار آلونک، آغل

معادل ها در دیکشنری فارسی: آغل آلونک
 • 1.a bicycle shed
  1. آلونک دوچرخه
 • 2.a garden shed
  2. انبار باغ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان