[اسم]

sheep dip

/ˈʃiːp dɪp/
قابل شمارش

1 مایع گندزدای گوسفند گوسفند شویه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان