[اسم]

sheepdog

/ʃip dɔg/
قابل شمارش

1 سگ گله سگ نگهبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: سگ گله
  • 1.Sheepdogs are trained to help control sheep on a farm.
    1. سگ های گله تربیت شده اند که گوسفندها را در مزرعه کنترل کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان