[عبارت]

shed light on

/ʃɛd laɪt ɑn/

1 دلیل آوردن توضیح دادن، آشکار کردن

  • 1.no one could shed any light on the mysterious car accident.
    1. هیچکس نمی‌توانست دلیلی برای آن تصادف مرموز بیاورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان