[اسم]

skeptic

/ˈskɛptɪk/
قابل شمارش

1 (آدم) بدبین شکاک

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکاک
مترادف و متضاد cynic pessimist
  • 1.skeptics said the marriage wouldn't last.
    1. بدبینان گفتند آن ازدواج دوام نخواهد آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان