[اسم]

skepticism

/ˈskeptɪsɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 شک‌گرایی شکاکیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: شک‌گرایی شکاکیت

2 تردید شک

  • 1.Other scientists have expressed skepticism about these results.
    1. سایر دانشمندان درباره این نتایج (تحقیق) ابراز شک و تردید کرده‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان