[فعل]

to smoothen

/smˈuːðən/
فعل گذرا

1 صاف کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: صاف کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان