[اسم]

smoothie

/ˈsmuːði/
قابل شمارش

1 اسموتی (نوشیدنی)

a banana smoothie
اسموتی موز

2 مرد چرب‌زبان مرد خوش‌برخورد، مرد مبادی آداب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان