دیکشنری انگلیسی به فارسی

smoothly

/ˈsmuːð.li/
/ˈsmuːðli/

[قید]