[اسم]

smoothness

/smˈuːðnəs/
غیرقابل شمارش

1 نرمی ملایمت

معادل ها در دیکشنری فارسی: نرمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان