[فعل]

to stammer

/ˈstæmər/
فعل ناگذر
[گذشته: stammered] [گذشته: stammered] [گذشته کامل: stammered]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با لکنت زبان گفتن

مترادف و متضاد stutter
  • 1.‘W-w-what?’ he stammered.
    1. او با لکنت زبان گفت: «چ-چ-چی؟»
[اسم]

stammer

/ˈstæmər/
غیرقابل شمارش

2 لکنت زبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: لکنت گرفتن زبان
مترادف و متضاد stutter
  • 1.She spoke with a stammer.
    1. او با لکنت زبان حرف می‌زد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان