[صفت]

stony-broke

/ˈstoʊni-broʊk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more stony-broke] [حالت عالی: most stony-broke]

1 آس و پاس بی پول

مترادف و متضاد cleaned-out flat broke penniless
  • 1.His brother is stony-broke; he won't be able to come to the movies with us.
    1. برادرش بی پول است؛ او نمی تواند با ما به سینما بیاید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان