[فعل]

to sugar-coat

/ˈʃʊgər-koʊt/
فعل گذرا
[گذشته: sugar-coated] [گذشته: sugar-coated] [گذشته کامل: sugar-coated]

1 خوب جلوه دادن

informal
  • 1.She tries to sugar-coat her unreasonable demands.
    1 . او سعی دارد درخواست‌های نامعقولانه‌اش را خوب جلوه دهد.
توضیحاتی در رابطه با sugar-coat
واژه‌ی sugar-coat یا با شکر پوشاندن، به معنای خوب جلوه دادن چیزی نامطبوع و نامطلوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان